Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Huren of kopen bij AmbiSphere BVBA moet voor alle betrokken Partijen naar tevredenheid
geschieden. Daarom worden er best voorafgaand aan de overeenkomst duidelijke afspraken
gemaakt. Ambisphere BVBA verkoopt diverse tenten en feestmateriaal.
I. ALGEMEEN
1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen,
bestelbons, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen AmbiSphere
BVBA en de Klant, behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van
wordt afgeweken. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Partijen. Door
de aanvaarding van een offerte, of factuur van AmbiSphere BVBA alsook door het sluiten
van een overeenkomst met AmbiSphere BVBA erkent en bevestigt de Klant zijn voorafgaande
kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en verzaakt hij aan
de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. AmbiSphere
BVBA behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen mits voorafgaande
kennisgeving aan de Klant.
2. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen en offertes door AmbiSphere BVBA, in welke vorm ook gedaan,
zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door
schriftelijke (order)bevestiging van AmbiSphere BVBA of door feitelijke uitvoering door AmbiSphere
BVBA komt een overeenkomst tot stand.
2.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten alsook in de bijlagen
daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de
eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts tot indicatie.
Geringe afwijkingen zijn derhalve niet voor rekening en risico van AmbiSphere BVBA.
2.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van AmbiSphere
BVBA ontheffen haar van haar nakomingsverplichting en/of eventuele verplichtingen tot
schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn in euro vermeld en zijn inclusief 21% btw. Eventuele bijzondere extra
kosten die betrekking hebben op de import en/of inklaring van door AmbiSphere BVBA
aan de Klant te leveren zaken of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd
zijn niet in de prijs begrepen en zijn derhalve voor rekening van de Klant.
3.2. De in de aanbiedingen van AmbiSphere BVBA weergegeven bedragen zijn gebaseerd
op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere
voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van
de genoemde factoren een wijziging plaatsvindt, is AmbiSphere BVBA gerechtigd de overeengekomen
prijs dienovereenkomstig aan te passen. Zij zal de Klant hiervan onmiddellijk
in kennis stellen. Indien krachtens onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan,
en de verhoging meer dan 10% zou bedragen van het totale overeengekomen bedrag,
dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen de acht kalenderdagen nadat
zij bekend is of bekend kon zijn met deze prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
3.3. Indien de Klant een bestelling plaatst voor een bedrag lager dan 25,00 EUR zal aan
de Klant een bijkomende administratiekost van 10,00 EUR worden aangerekend.
4. Betaling
4.1. Tenzij anders bedongen, zijn alle facturen uitgaande van AmbiSphere BVBA betaalbaar
binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Heeft de factuur daarentegen betrekking
op de verhuur van goederen, dan dient deze te zijn voldaan op het ogenblik dat de
Klant deze goederen in ontvangst neemt.
In geen geval is de Klant is niet gerechtigd om enige vordering op AmbiSphere BVBA te
verrekenen met de door AmbiSphere BVBA in rekening gebrachte bedragen. Voortijdige
betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting.
4.2. AmbiSphere BVBA heeft steeds het recht om in het geheel af te leveren en te factureren
of geleverde zaken per deellevering te factureren.
4.3. De betaling geschiedt door storting op het rekeningnummer BE16 3630 9411 2874
en onder de referte zoals vermeld op de factuur, dan wel door elektronische of contante betaling
op de maatschappelijke zetel van AmbiSphere BVBA of bij levering ter plaatse.
4.4. AmbiSphere BVBA heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming
van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks
onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door AmbiSphere BVBA, totdat
deze zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door AmbiSphere BVBA is ontvangen.
Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is AmbiSphere BVBA gerechtigd om de overeenkomst
te ontbinden en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor AmbiSphere BVBA
voortvloeiende schade.
4.5. AmbiSphere BVBA is gerechtigd de afgifte van goederen die zij voor de Klant in
verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te
schorten totdat alle door de Klant aan AmbiSphere BVBA verschuldigde betalingen volledig
zijn voldaan.
4.6. Bij wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 4.1) worden alle jegens de Klant openstaande
bedragen opeisbaar, welke ook de betalingsvoorwaarden zijn die werden bedongen.
Elke niet betaalde factuur zal vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een interest opbrengen van 10% per jaar. Alle eventueel toegestane
kortingen komen in dat geval eveneens te vervallen.
4.7. In geval van wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 4.1) is de Klant tevens van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR en behoudens
het recht van AmbiSphere BVBA om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen
schade te bewijzen. Alle bijkomende onkosten zoals bv. gerechtskosten zijn niet in deze
forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden de Klant afzonderlijk aangerekend.
4.8. Eventueel betaalde voorschotten kunnen door AmbiSphere BVBA worden aangewend
om de door de Klant verschuldigde bedragen te voldoen.
5. Ontbinding en beëindiging
5.1. De Klant wordt geacht in gebreke te zijn indien hij enige verplichting uit de overeenkomst
niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de Klant niet voldoet aan een schriftelijke
aanmaning vanwege AmbiSphere BVBA om zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn
alsnog volledig na te komen.
In geval de Klant in gebreke blijft (cf. art. 5.1) is AmbiSphere BVBA gerechtigd, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de
Klant en/of het door de Klant eventueel aan AmbiSphere BVBA verschuldigd bedrag terstond
in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
5.2. AmbiSphere BVBA is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
indien de Klant opschorting van betaling of het faillissement aanvraagt of indien dit
tegen haar zou worden aangevraagd, alsook in alle gevallen waarin er beslag op het geheel
of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan
direct opeisbaar. AmbiSphere BVBA zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
6. Overmacht
6.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde en opzet, is AmbiSphere
BVBA niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van AmbiSphere
BVBA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de
verplichtingen door AmbiSphere BVBA niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
6.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan,
onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het
toedoen van AmbiSphere BVBA zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot,
natuurrampen, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, hetzij in België hetzij in enig ander
land waar eventuele vestigingen van AmbiSphere BVBA of haar toeleveringsbedrijven zijn
gevestigd, ziekte, brand of overstroming, ernstige storingen in het bedrijf, cyberaanvallen,
noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij AmbiSphere
BVBA als bij haar toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraagde
of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie, grondstoffen of onderdelen
door derden waaronder begrepen de toeleveringsbedrijven van AmbiSphere BVBA.
6.3. Indien AmbiSphere BVBA bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
II. BEPALINGEN SPECIFIEK M.B.T. VERKOOP
7. Levering
7.1. Levering vindt plaats volgens de geldende ICC INCOTERM (2010) ‘Ex Works’ (‘Af
Fabriek’). Indien de Klant afname op het overeengekomen moment weigert, onmogelijk of
onredelijk moeilijk maakt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is AmbiSphere BVBA gerechtigd de goederen voor rekening
en risico van de Klant op te slaan.
7.2. Goederen gelden als geleverd, zodra AmbiSphere BVBA de Klant ervan in kennis
heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij AmbiSphere
BVBA of bij een derde klaar staan om door de Klant te worden afgehaald of om in
opdracht van de Klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering draagt de
Klant alle risico’s verbonden aan de geleverde zaken.
7.3. Indien niettegenstaande artikel 7.1 uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat AmbiSphere
BVBA het transport van de goederen verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico
van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de Klant, behoudens uitdrukkelijk
andersluidend beding. De levering van deze goederen geschiedt in dat geval aan de
voordeur.
7.4. Indien Partijen overeenkomen dat de goederen bij de Klant moeten worden geleverd
en geplaatst, dan zal de Klant er zorg voor dragen dat de installatieplaats vlot toegankelijk
is met een grote bestelwagen en dat bij de plaatsing personen aanwezig zijn die alle
nodige of nuttige informatie kunnen verschaffen teneinde AmbiSphere BVBA in de mogelijkheid
te stellen om de goederen te plaatsen. Alleszins kan AmbiSphere BVBA slechts gehouden
zijn om te leveren op de gelijkvloerse verdieping. Bij niet nakoming van deze verplichting
heeft AmbiSphere BVBA steeds het recht om te weigeren de plaatsing uit te voeren.
In dat geval zal AmbiSphere BVBA gerechtigd zijn op vergoeding voor alle door haar
gemaakte kosten, daarin begrepen de verplaatsingskosten en de werkuren, onverminderd
artikel 7.1.
7.5. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of
anderszins wordt door AmbiSphere BVBA steeds naar best vermogen gedaan en deze
termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de
beschikbaarheid van deze goederen, doch zij zijn niet bindend.
8. Garantie
8.1. Indien door AmbiSphere BVBA aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien
van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of goederen, zal zij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke
schriftelijke kennisgeving kan de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens
wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
8.2. Bij een gegrond beroep op garantie vanwege de Klant zal AmbiSphere BVBA de
geleverde goederen – naar keuze van AmbiSphere BVBA – herstellen dan wel vervangen,
tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien AmbiSphere
BVBA de Klant mededeelt tot herstelling te zullen overgaan, zal de Klant de geleverde
goederen, op eigen kosten en voor eigen risico, weer ter beschikking stellen aan
AmbiSphere BVBA.
8.3. Alle garantieverplichtingen van AmbiSphere BVBA vervallen indien de door de
Klant aangevoerde gebreken of onvolkomenheden van de geleverde zaken het gevolg zijn
van (i) enig onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de zaken door de
Klant, zijn aangestelden of derden of , (ii) van een wijziging van de geleverde zaken door de
Klant, zijn aangestelden of derden waarmee AmbiSphere BVBA niet heeft ingestemd of (iii)
van vreemde oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, brand- of waterschade.
9. Klachten
9.1. De Klant is verplicht de goederen bij afhaling of aankomst te inspecteren en eventuele
gebreken onmiddellijk aan AmbiSphere BVBA te melden. Klachten dienen steeds
schriftelijk (of per e-mail aan het adres info@ambisphere.be) te worden gemeld binnen de
15 kalenderdagen nadat de goederen de Klant hebben bereikt. De Klant dient hierbij steeds
een gedateerde foto te voegen. AmbiSphere BVBA behoudt zich het recht voor om geen
gevolg te geven aan klachten die haar worden meegedeeld na deze termijn.
9.2. Geen enkele klacht machtigt de Klant ertoe om de door haar verschuldigde betaling
of prestaties op te schorten of om de modaliteiten van een verschuldigde betaling of prestatie
te wijzigen of niet na te leven.
9.3. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming te hebben gegeven is AmbiSphere
BVBA niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen
impliceert in geen geval erkenning door AmbiSphere BVBA van de door de
Klant opgegeven gronden voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden
goederen blijft berusten bij de Klant, totdat de goederen door AmbiSphere BVBA zijn gecrediteerd.
9.4. Indien de Klant een beroep doet op een garantieregeling doch dat beroep vervolgens
ongerechtvaardigd blijkt, heeft AmbiSphere BVBA het recht om de werkzaamheden
en kosten van onderzoek en herstelling die van haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid
bij de Klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum
van 100,00 EUR.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door AmbiSphere BVBA te leveren en geleverde goederen blijven onder alle
omstandigheden eigendom van AmbiSphere BVBA, zolang de Klant enige vordering van
AmbiSphere BVBA, waaronder in ieder geval de vorderingen tot betaling van de prijs, niet
heeft voldaan.
10.2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van AmbiSphere BVBA te bewaren.
10.3. De Klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen,
zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins
te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die
overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.
10.4. Indien de Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens AmbiSphere
BVBA tekort schiet of AmbiSphere BVBA goede grond heeft om te vrezen dat de
Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is AmbiSphere BVBA gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde goederen terug te nemen. De Klant zal AmbiSphere
BVBA te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie
van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van AmbiSphere BVBA. Na terugneming
zal de Klant worden vergoed voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan
de oorspronkelijke prijs die de Klant met AmbiSphere BVBA was overeengekomen, verminderd
met de kosten die voor AmbiSphere BVBA uit de terugneming voortvloeien.
III. BEPALINGEN SPECIFIEK M.B.T. VERHUUR
11. Aanvang van de huur
11.1. De huur gaat in op het ogenblik dat de Klant de goederen in ontvangst neemt of,
indien het vervoer door AmbiSphere BVBA geschiedt, op het ogenblik dat de gehuurde
goederen de magazijnen van AmbiSphere BVBA verlaten.
11.2. Indien Partijen overeenkomen dat de goederen bij de Klant moeten worden geleverd,
geschiedt de levering van deze goederen aan de voordeur.
11.3. Indien Partijen overeenkomen dat de goederen niet enkel bij de Klant moeten worden
geleverd doch ook geplaatst, dan zal de Klant er zorg voor dragen dat de installatieplaats
vlot toegankelijk is met een grote bestelwagen en dat bij de plaatsing personen aanwezig
zijn die alle nodige of nuttige informatie kunnen verschaffen teneinde AmbiSphere
BVBA in de mogelijkheid te stellen om de goederen te plaatsen. Alleszins kan AmbiSphere
BVBA slechts gehouden zijn om te leveren op de gelijkvloerse verdieping. Bij niet nakoming
van deze verplichting heeft AmbiSphere BVBA steeds het recht om te weigeren de plaatsing
uit te voeren. In dat geval zal AmbiSphere BVBA gerechtigd zijn op vergoeding voor alle
door haar gemaakte kosten, daarin begrepen verplaatsingskosten en werkuren.
12. Einde van de huur.
12.1. De huur neemt een einde op het ogenblik dat AmbiSphere BVBA de goederen terug
in ontvangst neemt of, indien het vervoer door AmbiSphere BVBA geschiedt, op het
ogenblik dat de gehuurde goederen de magazijnen van AmbiSphere BVBA terug bereiken.
12.2. De Klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te
zijn teneinde deze na te tellen evenals bij het nazicht der teruggebrachte goederen teneinde
de vaststellingen te verifiëren. Porselein, bestek en glazen worden steeds door een externe
firma nageteld. Indien de Klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling
van tekorten en/of schade door AmbiSphere BVBA bindend zijn. Alle eventuele
schade of tekorten worden later aan de Klant doorgefactureerd.
12.3. Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd
bij de aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd,
worden er extra kosten aangerekend. Deze kosten worden ook aangerekend indien elektrische
apparaten niet gereinigd worden (frigo, percolator, soepverwarmer,…). Servies, borden
en porselein dienen daarentegen niet te worden afgewassen. In het geval de spanriemen
die rond de pakketten buizen worden gespannen op een verkeerde wijze zijn aangebracht,
zullen er extra kosten worden aangerekend voor de herstelling van alle eventueel
daaruit voortvloeiende schade. Tenten dienen in oorspronkelijke staat teruggebracht worden,
indien zware verontreiniging zal de klant instaan voor de reinigingskosten (met een
minimum van 50,00 EUR).
12.4. AmbiSphere BVBA behoudt zich te allen tijde het recht voor om in geval van wanprestatie
van de Klant de huurovereenkomst te verbreken, en zonder gerechtelijke tussenkomst
de goederen terug te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende
kosten worden doorgerekend aan de Klant. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd
tot de goederen terug in het magazijn van AmbiSphere BVBA zijn. AmbiSphere
BVBA behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de Klant, zodat
noch de Klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd indien er door AmbiSphere
BVBA een verkoopfactuur werd opgesteld. De Klant is niet gerechtigd de verhuurde
goederen, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te
verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen.
13. Risico’s
13.1. Teneinde problemen te voorkomen dient de Klant onmiddellijk nadat hij de goederen
in ontvangst neemt, deze te controleren. Indien er gebreken of klachten zouden zijn,
dient de Klant deze onmiddellijk aan AmbiSphere BVBA te melden. Deze melding dient per
e-mail te gebeuren aan het adres info@ambisphere.be. Elk verder gebruik van de gehuurde
goederen wordt geacht neer te komen op een verzaking van diens recht om zich op een
gebrek of klacht te beroepen.
13.2. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle beschadigingen, verlies, of diefstal
van de gehuurde goederen. In voorkomend geval zal hij dit binnen 24 uren aan AmbiSphere
BVBA meedelen.
In geval van beschadiging van de gehuurde goederen verbindt de Klant er zich toe om alle
kosten die verbonden zijn aan de herstelling van deze goederen op eerste verzoek van
AmbiSphere BVBA te voldoen, daarin begrepen alle eventuele administratieve kosten die
hieruit voortvloeien voor AmbiSphere BVBA aan haar gebruikelijke tarieven, met een minimum
van 100,00 EUR.
In geval van verlies of diefstal van de gehuurde goederen verbindt de Klant er zich toe om
deze goederen te vergoeden aan nieuwwaarde. Deze nieuwwaarde wordt vastgesteld op
de verkoopwaarde van deze goederen zoals op dat ogenblik geafficheerd op de website
van AmbiSphere BVBA, verhoogd met alle eventuele administratieve kosten die hieruit
voortvloeien voor AmbiSphere BVBA aan haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van
100,00 EUR.
13.3. Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden
gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade werd gefactureerd ter beschikking van
de Klant gehouden.
13.4. De Klant wordt aangeraden de gehuurde goederen te verzekeren tegen eventuele
storm- of waterschade; AmbiSphere BVBA wordt niet verantwoordelijk gesteld voor deze
schade. Eventuele kosten na dergelijke schade kunnen worden verhaald op de Klant.
13.5. Door de ingebruikname van het goed wordt de Klant geacht kennis te hebben genomen
van de bijgesloten gebruiks- en veiligheidsinstructies. Behoudens bepalingen van
dwingend recht of openbare orde, opzet en grove schuld is AmbiSphere BVBA niet aansprakelijk
voor rechtstreekse – of gevolgschade, geleden door de Klant, welke veroorzaakt
door of in verband met het gehuurde goed. De Klant zal AmbiSphere BVBA te allen tijde
vrijwaren voor eisen van derden op grond van rechtstreekse – of gevolgschade in verband
met het gehuurde goed.
13.6. Indien de Klant de gehuurde goederen niet tijdig terugbrengt in de magazijnen van
AmbiSphere BVBA bij het eindigen van de huurperiode dan wel op enig ander overeengekomen
moment, zal de huurprijs verhoogd worden met 10% voor elke kalenderdag dat de
goederen te laat worden teruggebracht. Indien de goederen na 10 kalenderdagen nog
steeds niet in het bezit zijn van AmbiSphere BVBA, zullen de goederen geacht worden definitief
verloren te zijn gegaan, zodat de Klant gehouden is om AmbiSphere BVBA te vergoeden
voor deze goederen aan nieuwwaarde, zoals bepaald in artikel 13.2.
14. Onderverhuur
Onderverhuur aan derden van de gehuurde goederen door de Klant is enkel toegestaan
mits uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AmbiSphere BVBA.
15. Annulatie van de overeenkomst
De Klant heeft de mogelijkheid om tot tien kalenderdagen vóór de uitvoering ervan de huurovereenkomst
geheel of gedeeltelijk kosteloos te annuleren. In geval van gehele of gedeeltelijke
annulatie van de huurovereenkomst door de Klant na deze periode is de Klant een
vergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van het totaalbedrag van de verhuurbon vermeerderd
met alle gemaakte kosten.
IV. SLOTBEPALINGEN
16. Splitsbaarheid
16.1. Voor zover als mogelijk worden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
en van de overeenkomst geïnterpreteerd op een wijze die geldig en afdwingbaar is onder
het toepasselijk recht.
16.2. De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid
van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de
overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet en heeft geen
invloed op de geldigheid ervan.
16.3. Partijen spannen zich in om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niettegenstelbaar
of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen te vervangen door een clausule
die aansluit bij de bedoelingen van partijen.
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
17.1. Alle met AmbiSphere BVBA afgesloten overeenkomsten alsook de geschillen die
daarmee verband houden worden exclusief beheerst door het Belgische recht, met behoud
van het Weens Koopverdrag.
17.2. In geval van betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene
voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, zijn uitsluitend de geëigende rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement te Leuven en/of de vrederechter van het tweede Kanton
Leuven bevoegd.
V. HERROEPINGSRECHT
Verzakingsrecht of herroepingsrecht voor consumenten
Bedenktijd voor particuliere aankopen op afstand
Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten
voor particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of
een rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden.
Het verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht
voor beroepsdoeleinden. Gepersonaliseerde of bedrukte producten en elk product
dat volgens specifieke richtlijnen van de consument werd vervaardigd (bedrukte tenten – op
maat gefabriceerde tenten) komen nooit in aanmerking voor dit verzakingsrecht.
Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14
kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder
betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief.
U dient Ambisphere BVBA hiervan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te
verwittigen en het artikel binnen de termijn van 14 kalenderdagen terug te bezorgen op ons
postadres. Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde
verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard.
De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop. Alle kosten van het retour sturen,
alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant. Niet gefrankeerde
goederen worden niet in ontvangst genomen.
Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de
verzending, terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke
transactie heeft verricht, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk een andere
terugbetaling heeft gevraagd. Stortingen via overschrijvingen zullen binnen de 30 dagen
na de herroeping worden uitgevoerd.
Indien u wenst te herroepen, dient u volgend formulier in te vullen en terug te sturen via
email naar verkoop@ambisphere.be (NL versie
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping
_tcm325-275274.pdf ; FR versie
http://economie.fgov.be/fr/binaries/5.%20Formulaire_standard_de_r%C3%A9tractation_dist
inct_pour_faciliter_le_droit_de_r%C3%A9tractation_tcm326-148980.pdf )
Onze webshop onderschrijft de BeCommerce gedragscode:
NL :
https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel201
31021095552.pdf
FR :
https://www.becommerce.be/upload/Code%20de%20conduite%20du%20Label%20de%20
Qualit%C3%A9%20BeCommerce20131021095912.pdf

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons via +32 (16) 41.40.68